لیزر موهای زائد

لیزر موهای زائدانواع مختلفى دارند كه عبارتند از: ،لیزر الکساندرایت: معروف به الکس Alex .این لیزرها انواع متفاوتی دارند. طول

ليزرهاى موثر روى رگهاى نابجا،گوشت اضافه وخالهاى قرمز

بهترين ليزر براى از بين بردن رگهاى نازك قرمز روى پاها ،دستها و صورت ليزر كيو سويچ ان دى يگ